Sosiale ulikheter har preget Oslo både før og i dag, men ulikhetene har endret seg. Akerselva og Sagene var kjernen for fremveksten av industrien i Norge og utviklingen av en arbeiderklasse. Gjennom samtale og undring får elevene trekke frem eksempler på forskjeller i Oslo i dag, som settes i sammenheng med forskjeller i Oslo før. Undervisningsopplegget tar for seg ulikhetene mellom fabrikkarbeiderne og fabrikkeierne, maktstrukturer, organisering, prostitusjon, klassesamfunn og mulighetene for sosial mobilitet.

Elevene tas med på en byvandring i det historiske fabrikkmiljøet rundt Beierbrua, som avsluttes i arbeierleiligheten Brenna fra 1848. Her får elevene se hvordan arbeiderne bodde før, men også hvordan boligsituasjonen i Oslo er i dag med tanke på eie/leie.

Passer for: VGS
Sted: Arbeidermuseet, Sagveien 28
Varighet: Rundt 75 min.

Opplegget passer spesielt godt for skoleklasser som har programfaget «Sosiologi- og sosialantropologi» på VG2, og er innom teoriene til Karl Marx og Pierre Bourdieu i forklaringene på klasse, kapital og sosial ulikhet. Opplegget kan fint tilpasses andre grupper og klasser innenfor temaet.

Gratis for osloskolene
AKS, SFO, barnehager, private skoler og utenbys klasser: kr. 750,-

Sagveien 28, 0459 Oslo
Trikk 11, 12 og 18 til Biermanns gate

Kompetansemål i samfunnskunnskap VG1:

– Innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

– Utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

– Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

– Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Kompetansemål i sosiologi og sosialantropologi, VG2:

– Gjøre rede for ulike former for makt og vurdere hvordan utøvelse av makt påvirker aktører, strukturer og handlinger

– Bruke teorier om lagdeling og klasser for å drøfte sosial ulikhet

– Gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav sosial mobilitet i ulike samfunn og kulturer  

– Drøfte konsekvenser av ulik organisering av arbeid og vurdere betydningen av arbeid og produksjon for individ og samfunn