Hendene til en eldre person holder på en lysegrønn kopp
Møte med minner

Erindringstilbud for personer med demens. Tilbudet tar utgangspunkt i utstillinger som viser Oslos historie. Gjennom sansebasert formidling er målet å vekke gode minner og erindringer fra de eldres egne liv.

Om tilbudet

  • Oslo Museum har gjennom mange år bygget et opp solid tilbud som retter seg mot personer med en demensdiagnose, der minner, sansestimuli og våre materielle omgivelser danner rammen for tilbudet. Alle som tar imot grupper på museet er kurset i erindringsdialog, for å sørge for kompetanse på feltet, både i historiefaget og om demenssykdom.

  • I tillegg til faste tilbud for grupper, har Oslo Museum arbeidet med å styrke museet som et inkluderende og godt sted å være også for uorganisert besøk. Museet har fått faglige innspill til hvordan man best kan tilrettelegge museet med utgangspunkt i universell utforming – det være seg skilting, informasjonsflyt, belysning, utstillingsrom som er behagelige å bevege seg i og serviceinnstilte ansatte med kunnskap om demens.

  • Oslo Museum har, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og bydel Frogner, gjennomført kurs i demensvennlig samfunn for alle ansatte i førstelinjetjenesten.

  • Museet jobber med å utvikle et eget erindringsrom i museets utstillingslokaler, som vil være tilgjengelig og åpent for alle.

  • Personer med kompetanse på demenssykdom og/eller alderdom blir oppfordret til å komme med innspill til nye utstillingsprosjekter.

Les mer om museets arbeid i kronikken «Kunst og kultur løfter dagen for mennesker med demens» av Ellen Wasserfall, spesialkonsulent ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helseetaten i Oslo kommune og Linken Apall-Olsen, seniorkurator ved Oslo Museum

 

Oslo Museum ble tildelt Demensprisen i Oslo 2023 for museets mangeårige arbeid med inkludering og tilrettelegging av tilbud til personer med demens. Prisen ble delt ut på den internasjonale Alzheimerdagen, 21. september 2023, i Oslo Konserthus.

Museet ble tildelt demensprisen i Oslo med følgende begrunnelse:

«Oslo Museum har i en årrekke jobbet med å inkludere personer med demens i sine tilbud for både hjemmeboende og beboere på sykehjem. De tilrettelegger formidling til personer med demens, blant annet gjennom erindringstilbud. Gjennom samarbeidet med Oslo kommune og Teknisk museum har de utarbeidet tilbudet Møte Med Minner, som har bidratt til at personer med demens får tilgang på kunst- og kulturopplevelser i Oslo. I år har de også startet arbeidet med å bli en del av Demensvennlig samfunn og har gjennomført kurs fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.»

Prisen ble delt ut av Nasjonalforeningen Oslo demensforening. Museumsdirektør Marie Skoie tok imot prisen på vegne av museet, sammen med Linken Apall-Olsen, Helene Huljev og Lars Emil Hansen, som sammen med flere andre ansatte ved Oslo Museum har hatt det faglige ansvaret.

– Det er en ære for oss at et systematisk arbeid gjennom mange år blir lagt merke til. De gode erfaringene vi har viser at denne typen kunst- og kulturopplevelser bør vært tilgjengelige for enda flere som lever med demens. Vi heier derfor på alle museer og demensfaglige miljøer som vil samarbeide for å bedre dagene for personer med demens, sier Marie Skoie.