Vi samler Oslo!

Stiftelsen Oslo Museum er Oslos eget museum. Vi bidrar til kunnskap om byens historie og til identitet og mangfold i dagens storby. Museet holder til på flere steder; Bymuseet og Teatermuseet på Frogner, Interkulturelt Museum på Grønland og Arbeidermuseet på Sagene.

Vi har en aktiv formidlingsprofil, forvalter betydelige kunst- og kulturhistoriske samlinger og dokumenterer dagens by. Vi samarbeider med et stort nettverk av offentlige, private og frivillige kultur- og samfunnsaktører. Oslo kommune og Kulturdepartementet er de viktigste økonomiske bidragsyterne.

Den strategiske planen beskriver sentrale satsningsområder for museet de kommende tre årene.

Visjon 2025: Vi samler Oslo! Byhistorisk kunnskapsbank og mangfoldig møteplass

Våre strategiske satsningsområder:

 • Nå flere og nye brukere, fysisk og digitalt
 • Tilby attraktive og engasjerende møteplasser for Oslos befolkning
 • Ha et relevant og kunnskapsbasert formidlingstilbud
 • Være en sentral aktør i markeringen av Skeivt kulturår 2022 og byjubileene i 2024
 • Kunnskapsutvikling om by- og teaterhistorie 1624–2024, mangfold og urbane endringsprosesser, egne samlinger og museumsformidling
 • Mangfold og bærekraft i alt vi gjør
 • Samarbeid og nettverksbygging
 • Digital utvikling

Her kan du lese strategisk plan for Oslo Museum 2022–2025 [Pdf]

Org nr 989 285 661

Disse vedtektene ble vedtatt på stiftelsens stiftelsesmøte 9.11.2005, og er deretter endret flere ganger, bl.a. da stiftelsen endret navn den 6.12.2006. Siste endring ble gjort i styremøte 5.12.2019.

§ 1 Navn og forretningssted
Stiftelsen Oslo Museum ble etablert den 9.11.2005 under navnet Hovedstadsmuseet. Den 6.12.2006 endret styret stiftelsens navn til Oslo Museum. Forretningssted er i Oslo.

§ 2 Formål
Oslo Museum skal vekke interesse for- og formidle kunnskap om Oslo bys historie og utvikling, innbyggernes liv og livsvilkår gjennom tidene, det flerkulturelle samfunn og innvandring til Norge, bykultur, teaterhistorie og scenekunst.

Virksomheten skal være i dialog med- og speile det samfunnet museet er en del av. Museet skal bidra til å fremme respekt og forståelse for kulturelt mangfold, kulturelle endringsprosesser og majoritets- og minoritets-spørsmål i fortid og samtid.

Museet skal samle, bevare og bearbeide kulturhistorisk materiale av enhver art som kan belyse byens og innbyggernes liv og livsvilkår fra fortid til samtid. Museets samlinger skal tilrettelegges for vitenskapelig arbeid, utført både av egne ansatte og andre forskere. Museet skal formidle sitt materiale gjennom utstillinger, undervisning, publikasjoner og annen utadrettet virksomhet. Museet kan også benytte ulike kunstformer som virkemidler i sin formidling.

Museet skal være et nasjonalt kompetansesenter innenfor sine områder. Museet kan samarbeide med andre museer og institusjoner i inn- og utland. Museet kan oppta nye institusjoner/samlinger av kulturell betydning. Museet kan også drive annen virksomhet som har naturlig tilknytning til formålet.

§ 3 Styret
Oslo Museum skal ledes av et styre med 5-7 medlemmer. Det skal velges 2 varamedlemmer i rekke for de eksterne representantene. To av medlemmene skal være valgt av og blant de ansatte. Det skal velges ett varamedlem fra de ansatte. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.

Styret kan etter behov nedsette råd og utvalg. 

Styrets saksbehandling:
Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Planer og budsjetter, årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte. 

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. 

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styreleder eller nesteleder, velger styret en leder for styrebehandlingen.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Styret avholder møte minst en gang i kvartalet og ellers så ofte det er behov eller etter krav fra et styremedlem. Styreleder innkaller til styremøte med minst åtte (8) dagers varsel dersom ikke spesielle forhold hindrer dette.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlings-måte og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebe-handlingen.

Forvaltningen av stiftelsen:
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. 

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for stiftelsens virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. 

Styret skal holde seg orientert om stiftelsens økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene. 

Styrets tilsynsansvar:
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og stiftelsens virksomhet for øvrig. Styret skal fastsette instruks for den daglige ledelse. Styret har for øvrig de oppgaver og det tilsynsansvar som følger av stiftelsesloven.

§ 4 Samarbeidskollegium
Museet skal ha et samarbeidskollegium med åtte (8) medlemmer som har som hovedoppgave å velge stiftelsens styre. Samarbeidskollegiets arbeid skal foregå i møter dersom ikke noe annet bestemmes.

Samarbeidskollegiet skal møtes minst én (1) gang pr år. Styrets leder og daglig leder innkalles til samarbeids-kollegiets møter, bortsett fra når det skal velges nye styremedlemmer.

Til Samarbeidskollegiet utpeker

 • Stiftelsen Oslo Bymuseum (Org nr 890 889 212) 4 medlemmer
 • Stiftelsen Internasjonalt kultursenter og museum (Org nr 971 281 316) 3 medlemmer
 • Norsk Skuespillerforbund (Org nr 871 096 422) 1 medlem

Samarbeidskollegiets medlemmer kan ikke være styremedlemmer i stiftelsen.

Samarbeidskollegiet skal selv velge sin leder for ett (1) år om gangen. Lederen har ikke dobbeltstemme. Lederen innkaller til møter i samarbeidskollegiet i samarbeid med administrasjonen.

Samarbeidskollegiet fatter sine vedtak ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal samarbeidskollegiet forsøke å drøfte seg frem til enighet. Dersom dette ikke oppnås, trekkes det inn en uavhengig mekler. Dersom det fortsatt ikke oppnås enighet, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Medlemmer av samarbeidskollegiet utpekes hvert 4. år, eller når det er behov for det for at samarbeidskollegiet skal være fulltallig

§ 5 Valg av styret
Stiftelsens styre, inkludert varamedlemmer, velges av samarbeidskollegiet for 4 år om gangen, dog slik at første gang velges 3 eller 4 representanter for 2 år. Styret skal være valgt slik at det kan ivareta museets formål. Styret skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Samarbeidskollegiet velger styrets leder, og styret velger selv sin nesteleder. Styremedlemmer kan gjenvelges for to perioder. 

§ 6 Øvrige oppgaver for samarbeidskollegiet
Samarbeidskollegiet skal orienteres om museets langsiktige og årlige planer, og skal avgi en uttalelse om årsregnskapet og styrets årsmelding når denne foreligger.

Samarbeidskollegiet fastsetter styrets godtgjørelse, og velger stiftelsens revisor.

§ 7 Daglig leder
Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn. Styret utarbeider instruks for daglig leder. Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. 

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller har stor betydning. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for stiftelsen. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen. 

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

Daglig leders plikter overfor styret:
Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om stiftelsens virksomhet, stilling og resultatutvikling. 

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. 

§ 7 Stiftelsens grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr. 201.000.

§ 8 Vedtektsendringer, omdanning eller oppløsning
Vedtak om vedtektsendringer, omdanning eller oppløsning kan gjøres av styret, som fatter sin beslutning med ¾ flertall og etter de regler som fremgår av stiftelseslovens kapittel 6. Forslag om omdanning skal fremlegges for samarbeidskollegiet for uttalelse før vedtak i styret.

Årsmeldinger

Ansatte og styret

Ønsker du å kontakte en ansatt direkte? Her finner du oversikt over alle ansatte og styret i Oslo Museum.
Ansatte Styret

Kontakt oss
Generelle henvendelser: post@oslomuseum.no

Skal du bestille foto, skoletilbud, seniortilbud eller omvsininger, eller vil du leie lokaler, gi en gave til museet eller komme i kontakt med biblioteket?

Finn kontaktinformasjon

Om Oslo Museum

Her finner du informasjon om Oslo Museum, våre ansatte, styret, samlingene, forskning og kunnskapsutvikling, publikasjoner, ledige stillinger, venneforeninger og mer.

Om oss