Gjennom åtte poster plassert utendørs gjør elevene oppgaver knyttet til områdets historie både før og nå. Elevene får utdelt kart og spørsmålsark, og oppgavene varierer fra å sammenligne gamle fotografier med det elevene ser rundt seg og vurdere endringer i bydelen, til å lese og finne svar på spørsmål. Vi er innom temaer som handel, innvandring, områdeløft og fattigdom.

Passer for: 8.–10. trinn og VGS
Sted: Grønland
Tilbys: Hele året
Varighet: 1–2 timer

Opplegget passer best for elever på ungdomstrinnet og videregående skole.

Undervisningsopplegget gjennomføres på egenhånd uten formidler.

Tilbudet er gratis.

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Fra læreplanen i KRLE, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn

Fra læreplanen i Samfunnsfag, kompetansemål etter VG1 og VG2:

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

– Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Fra læreplanen i Politikk, individ og samfunn:

– Diskutere årsaker til utviklingen av bosettingsmønstre i Norge i nyere tid

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter VG2:

– Presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn