Perspektivet Museum

Perspektivet Museum har gjennomført to formidlings- og utstillingsprosjektet «Mellom gatekunst og friluftsmuseum – et mulighetsrom for inkludering?» Først i 2018 og i ny utgave i 2020. Den andre i en form som tok opp i seg refleksjoner rundt spørsmål som oppstod i det første prosjektet, samt tilpasning til smittevernsituasjonen våren 2020.

Gjennom fortellinger om et gatekunstprosjektene analyserer Perspektivet Museum hvordan friluftsmuseet og museets samlinger kan brukes på nye måter for nye publikumsgrupper i to artikler. Her diskuteres spørsmålene: Når skaper møtene mellom de ulike aktørene i gatekunstprosjektet assosiasjoner, forbindelser og tilhørigheter? Når skaper de opplevelser av fremmedhet og ekskludering? På hvilke måte foregår disse møtene og hvilke subjektposisjoner gjøres tilgjengelig og inntas av aktørene, både mennesker og «ting»? Hva var det i situasjonen som bidro til opplevelse av fremmedhet eller tilhørighet eller kanskje begge deler, på ulike måter for ulike deltakere?

Prosjektansvarlig: Marianne A. Olsen

Publisering:

Aure, Marit & Marianne A. Olsen 2022. “Å gjøre byen til sin: Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst.” I Marit Aure, Anikken Førde, Tone Magnussen & Tone Nyseth (red.), Retten til den mangfoldige byen. Oslo: Scandinavian Academic Press: https://issuu.com/amediaannonse/docs/retten-til-byen/s/16225200

«Gatekunst rundt væreiergården i Folkepark Friluftsmuseum. Rom og relevans for nye publikumsgrupper», publiseres 2023  

Oslo Museum, Interkulturelt Museum

Oslo Museum har anvendt tankegodset i Uenighetsfellesskapsprosjektet i sin formidlingsaktivitet ved Interkulturelt Museum på tvers av ulike prosjekter. Førstekonservator Anders Bettum har arbeidet med Lars Laird Iversens teoretiske rammeverk for Uenighetsfellesskap og diskuterer tenkningens egnethet i musealt formidlingsarbeid i artikkelen «Uenighetsfellesskap i museene».

Prosjektansvarlig: Anders Bettum

 

Publisering:

Uenighetsfellesskap i museene, Vitenskapelig artikkel i Nordisk Museologi 31(2) 2021: https://journals.uio.no/museolog/article/view/9607

Omtale: Museumsnytt 2022 https://museumsnytt.no/uenighetsfellesskapet-enige-om-a-vaere-uenige/  

Nord-Troms Museum

Prosjektet «Brudd i enighet» diskuterer fellesfortellingen om «tre stammers møte» i Nord-Troms Museums arbeid med den samiske og kvenske kulturen og historien. Uttrykket har vært med i museumsarbeidet helt fra museet ble stiftet i 1979. I de siste 20 årene har man imidlertid valgt å bruke betegnelser «kulturmøter» og «kulturelle møter», men disse er basert på uttrykket «tre stammer møte». Jeg vil spesielt sette søkelys på NTRMs arbeid med den samiske og kvenske kulturen og historien og hovedutstillingen «Møter/Encounters/Deaivvadit/Kohtaamissii» som ble åpnet i 2015.

Prosjektansvarlig: Kaisa Maliniemi

Musea i Sogn og Fjordane

Prosjektet «Uenighet og motstand som forutsetning for endringsarbeid i museene og kulturlivet» bygger videre på spørsmål som Thomas Walle har belyst i artikkelen «Museale inkluderingsstrategier» i Mangfoldsnettverekts foregående prosjekt med antologien «Et Inkluderende Museum»(2018).

Utgangspunkt for prosjektet er en forståelse av museene som aktive inkluderingsaktører, og hvordan endringsarbeidet utøves fra en privilegert posisjon. Kan motstand og uenighet inkorporeres i museenes inkluderingsarbeid på måter som bidrar til å nå målene om demokratisk deltakelse? Er motstand og friksjon en forutsetning for reell endring i kulturlivets maktstrukturer, og hvordan kan institusjonene selv legge til rette for dette? En analyse av en sesjon under Nordic Dialogues i 2019, sluttkonferansen til Nordisk Ministerråds treårige prosjekt Inkluderende Kulturliv i Norden er grunnlaget for arbeidet med en artikkel.

Prosjektansvarlig: Thomas Walle  

Museet Midt

Museet Midt startet i 2020 utviklingsprosjektet “Trønderrockmuseet: Mangfold og Deltakelse” med mål om å bygge opp et faglig grunnlag for forsvarlig konsolidering av Trønderrockmuseet inn i Museet Midt, bevare og styrke kulturarven relatert til trønderrockhistorien i regionen, utvikle nye museumsstrategier som har mangfold og deltakelse som grunnleggende premisser, og bruke denne kunnskapen og erfaringen i museets andre avdelinger. Premissene mangfold og deltakelse hadde utgangspunkt i et langvarig internt ønske om å utforske det samfunnsrelaterte aspektet ved trønderrockhistorien, og det nasjonale skiftet i statusen mangfoldsarbeid har i museumsverden og et ønske om å svare mer aktivt på dette gjennom museets deltakelse i Mangfoldsnettverket og prosjektet “Uenighetsfelleskapet”.

Prosjektet hadde som mål å utvikle rammen for det nye Trønderrockmuseet, og skape grunnlaget for et bærekraftig museum som vil være relevant for det mangfoldige samfunnet vi lever i.

Prosjektansvarlig: Camilla Birkeland  

Nasjonalmuseet

Deltagelse i «Uenighetsfellesskapet» er knyttet til arbeid med en nytenkning av forskning, kunnskap, faglighet og kvalitet i kunstmuseet. Line Engen undersøker det tverrfaglige kreative prosjektarbeidet mot publikumskonsepter i kunstmuseet opp imot Lars Laird Iversens uenighetsfelleskapsbegrep. Uenighetsfellesskapsprosjektet er utgangspunkt for refleksjoner i interdisiplinære prosjektutviklingspraksis og for arbeid med formidlingsbasert forskningsformidling.

Prosjektansvarlig: Line Engen

Publiseringer:

Museum: Fram for konstruktiv uenighet!, Forskerforum 2022: https://www.forskerforum.no/museum-fram-for-konstruktiv-uenighet/

«Practice-led Research in the Art Museum Research on Education Practices Led by the Practitioners» Vol 10 Nr. 2 (2021): Art in Education: https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/3769

Varanger museum

Bygda Skallelv er omtalt som en læstadiansk kvensk bygd. Det læstadianske var sterkt knyttet til den etniske gruppen, særlig gjennom språk. Menigheten søkte om et bedehus, men fikk 8 år senere oppført en kirke som del av gjenreisningen i Finnmark. Prosjektet vil se på hvordan bygdas læstadianske menighet og kirken har sameksistert, og hvordan har de eventuelt påvirket hverandre. Var de to ulike motstridende aktører, eller to sider av samme sak? I hvilken grad fikk kirken en lokal identitet. Dette vil ses gjennom bruk av kirken og i hvilken grad dette kommer til uttrykk i kirkens arkitektur og symbolbruk.

Prosjektansvarlig: Tove Kristiansen  

Anno Museum, Glomdalsmuseet

Anno Museum, Glomdalsmuseet har deltatt «Uenighetsfellesskapet» med prosjektene «dialogprosjekt og relasjonsbygging» og artikkelen «The Stories Museums tell». I prosjektet har museet undersøkt hvordan bruk av erfaringsnær kunnskap i utstillinger og formidlingsopplegg bidrar til å gjøre medvirkedes stemmer synlige samtidig som museets besøkende engasjeres emosjonelt. På samme tid kan museenes frykt for konflikt hindre en god intern dialog og gjøre endring vanskelig.

Prosjektansvarlig: Mari Møystad

Publisering:

The stories museums tell, in Museological Review, Issue 24. 2020. (pp. 97-110). https://le.ac.uk/-/media/uol/docs/academic-departments/museum-studies/museological-review/mr-issues-24.pdf  

Anno Museum, Glomdalsmuseet

Videoprosjektet «Leve med forskjeller» er utviklet og inkludert i en utstilling ved Glomdalsmuseet. Intervjuer og erfaringsdeling fra deltagerne er grunnlagsmateriale for refleksjoner rundt kuratorens rolle og publikums erfaring.

Prosjektansvarlig: Sigurd Nielsen

Les mer om prosjektet: https://glomdalsmuseet.no/leve-med-forskjeller  

Kulturhistorisk Museum, UiO

Samarbeidet mellom personer med familiebakgrunn fra Kongo og museet har som formål å øke kunnskap om gjenstandene i kongosamlingens historie, mening og deres betydning i dag. Mål om å styrke relasjonen mellom kildegruppen og museet er i tråd med museets strategi for kulturelt mangfold og inkludering. Dette er et prosessorientert prosjekt. Gjennom samlinger og intervjuer undersøker deltagerne muligheter for å etablere en enighet mellom diasporamiljøet og forvaltningsinstitusjonen, Kulturhistorisk Museum/Universitetet i Oslo, om delt ansvar for å sikre at museumssamlingen gjøres kjent for interesserte og kommende generasjoner.

Les mer om prosjektet i Museumsnytt: https://museumsnytt.no/fruktbar-uenighet/

Prosjektansvarlig: Tone Cecilie Simensen Karlgård

Publisering:

Fruktbar uenighet, Museumsnytt 2022

I Uenighetsfellesskapet deltar Randsfjordmuseene med sitt pågående arbeid med prosjektet «Bryt Fasaden», som behandler mangfold og flerstemmighet i det tradisjonelle Folkemuseum.

Prosjektansvarlig: Maja L. Musum  

I prosjektet undersøkes museet som tradisjonsbærer og flerfunksjonell inkluderende møteplass for en variert befolkning i rask endring.

Prosjektansvarlig: Kjersti Lillebø

Nasjonalmuseet

Hvordan kan vi på en god måte tilrettelegge møter med publikum der vi oppnår en konstruktiv håndtering av meningsmotstandere, der vi gjør det mulig for motstemmene å slippe til? Nina Denney Næss, kurator formidling i Nasjonalmuseet undersøker metodikk for dialogmøter i museet basert på sosiolog Lars Laird Iversens «uenighetsfelleskap» og Nansen Fredssenter «Folkedialog».

Prosjektansvarlig: Nina Denny Næss

Les artikkelen her: https://www.uenighetsfellesskapet.no/_files/ugd/2e89b8_baa78e31b8e8404d9365a08530ab0537.pdf  

Uenighetsfellesskapet

Hvordan kan fokus på ulikhet, motstand og friksjon virke utviklende i museenes minoritets- og mangfoldsarbeid? Og hvordan kan museene selv ivareta og fremme meningsmangfoldet?

Prosjektperiode: 2019–2021
Prosjektleder: Annelise Bothner-By

Mer om prosjektet

Nettverket for mangfold og minoriteter

Museumsnettverket for mangfold og minoriteter (Mangfoldsnettverket) er et nasjonalt fagnettverk som har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter. Oslo Museum er koordinator for nettverket.

Om Mangfoldsnettverket