Prosjektet «Samlingenes mange stemmer» startet på nyåret 2022, og fortsetter ut 2024. Formålet er å skape museumssamlinger og tilhørende fortellinger som representerer en mangfoldig befolkning. Prosjektet er en del av arbeidet til Mangfoldsnettverket.

I prosjektet opereres det med et bredere mangfoldsbegrep enn tidligere: I tillegg til samiske urfolk, våre fem nasjonale minoriteter og minoritetsgrupper knyttet til nyere innvandring, omfatter noen av prosjektene også personer med nedsatt funksjonsevne og sosioøkonomiske minoriteter.

Hele 15 museer deltar i prosjektet, med 18 delprosjekter. Prosjektet er delt opp i tre tematiske arbeidsgrupper: «Revitalisering av eksisterende samlinger», «Inntak av nye samlinger» og «Bryt fasaden». 

Prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet gjennom museumsprogrammet «Museene som samfunnsaktører – mangfold, relevans og bærekraft». 

Prosjektleder: Anders Bettum, førstekonservator og forskningskoordinator ved Oslo Museum. Kontakt: abe@oslomuseum.no

Åtte delprosjekter går ut på å undersøke eksisterende samlinger med et nytt blikk, og hente frem gjenstander og fortellinger knyttet til minoritetsgrupper som tidligere har blitt oversett eller ignorert.

Ved å invitere representanter fra minoritetsgruppene det gjelder inn i magasinene som med-konservatorer, tillegges gjenstander som allerede finnes i museet nye fortellinger og meningsdimensjoner. 

Revitaliseringsgruppen ledes av Aud Åse Reitan fra Levanger Fotomuseum (Arven). De øvrige deltakerne kommer fra Museet Midt, Kulturhistorisk Museum (UiO), Nord-Troms Museum, Nasjonalmuseet, Museum Stavanger, MiA – Museene i Akershus og Glomdalsmuseet (Anno).

Tre museer har valgt å øke mangfoldsdimensjonen i samlingen ved å ta inn nye gjenstander med særlig minoritetstilknytning. Norske museer har lenge vært restriktive med inntak, samtidig som det blir stadig større aksept for avhending, altså det å kvitte seg med gamle gjenstander som ikke lenger oppleves som relevante. Dette er forståelig og nødvendig i lys av samtidens bærekraftperspektiv, men samtidig er museene forpliktet til å dokumentere egen samtid.

Inntaksgruppen ledes av Kirsten Linde fra MiA – Museene i Akershus. Øvrige deltakere er Haugalandsmuseet og Oslo Museum (Interkulturelt Museum). 

Syv museer deltar i denne temagruppen, der de utforsker en helt spesiell type museumsgjenstander, nemlig de mange bygningene som er samlet på bygdetun og i folkemuseer rundt om i landet. Hvordan kan disse kompleksene gjøres relevante og aktuelle for bredere lag av befolkningen? I denne temagruppen jobbes det særlig med strategier og metoder for aktivitetsbasert formidling i gjenstander som også er rom.

Bryt fasaden ledes av Maja L. Musum fra Randsfjordmuseet. De øvrige deltakerne kommer fra Glomdalsmuseet (Anno), Perspektivet, Norsk Folkemuseum, Stiklestad nasjonale kultursenter (Arven), Vestnorsk utvandringssenter (MUHO) og Oslo Museum (Interkulturelt Museum).

Om prosjektet

Museumsprosjekt: Samlingenes mange stemmer: Intervju med Anders Bettum om prosjektet [YouTube]

Museumskonferanse 2022: Presentasjon av Mangfoldsnettverket og Samlingenes mange stemmer [YouTube]

Artikler

Korleis ta med oss mangfaldet i samlingsarbeidet?: Artikkel i Tidsskriftet Museum, 2023

Detektivarbeid i Stavanger: Artikkel i Tidsskriftet Museum, 2022

Delprosjekter

MiA – Mangfoldige sirkus