Utstillingen Typisk dem utfordrer oss til å møte våre egne og andres fordommer, og reflektere over hvor de kommer fra og hvilke konsekvenser de kan få. Vi tilbyr to ulike formidlingstilbud til denne utstillingen:

Gruppetenkning

Dette formidlingstilbudet består av tre hoveddeler.

1. Elevene deles inn i grupper etter ulike kriterier, som hvor de er i søskenflokken, kjønn og om de tror på noe eller ikke. Her diskuterer elevene underveis. Er det nødvendig å sette folk rundt oss i bås? Har religion noe å si? Hva om du ikke passer inn?

2. Elevene får tid til å gå fritt rundt og utforske den interaktive utstillingen på egenhånd.

3. Vi avslutter med gruppearbeid, der elevene skal komme frem til en fordom de selv har og finne et bilde av denne. Dette skrives ut og henges opp i utstillingens kunstverk «The anatomy of prejudice», laget av kunstneren Colonel. Vi avslutter med å analysere elevenes fordommer.

Passer best for 10. trinn og VGS.

Uenighetsfellesskapet

Dette formidlingstilbudet består av tre hoveddeler.

1. Elevene får gå fritt rundt i utstillingen, se seg om og undersøke de ulike elementene.

2. Etter dette får elevene se kunstdokumentaren Resonance, der kunstneren Colonel trekker fram humor i media, med Tore Sagen-saken som eksempel.

3. Vi deler klassen i to, der én del skal være for saken og den andre imot. Med teorien om uenighetsfellesskap som utgangspunkt skal elevene debattere mot hverandre, og omviseren spiller rollen som djevelens advokat. Hvor går grensene for ytringsfrihet? Hva er greit å si eller ikke si? Er det lov å leke med rasisme?

Denne varianten gjennomføres kun for 10. trinn og VGS.

Passer for: 8.–10. trinn (mest 10. trinn) og videregående skole
Sted: Interkulturelt Museum, Tøyenbekken 5
Tilbys: Hele året
Varighet: 90 minutter

Her kan dere velge mellom to ulike opplegg. Begge oppleggene krever forarbeid som tilsendes ved bestilling.

Gratis for osloskolene
AKS, SFO, barnehager, private skoler og utenbys klasser: kr. 750,-

Tøyenbekken 5, 0188 Oslo
T-bane til Grønland

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Reflekter over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

– Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar

– Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

Fra læreplanen i KRLE:

– Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

Også aktuelt for fag som norsk og kunst og håndverk.

Fra læreplanen i samfunnskunnskap, VG1/VG2:

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

– Reflektere over kva det inneber å vere medborgar […]

– Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Fra læreplanen i politikk, individ og samfunn:

– Beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet

– Drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger

Fra læreplanen i religion og etikk:

– Identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet

– Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål

– Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

Fra læreplanen i helse- og oppvekstfag, VG1:

– Kommunisere og samhandle med menneske frå ulike kulturar, i ulike aldrar og livssituasjonar

– Gjere greie for kva sosial og kulturell kompetanse er, og gi døme på korleis haldningar, verdiar og ulike menneskesyn påverkar yrkesutøvinga

– Drøfte korleis usemje kan handterast, og prøve ut ulike modellar for konflikthandtering

Jente ved siden av neonskilt med teksten There is no but
Relatert utstilling: Typisk dem

Det er typisk oss å ha fordommer. Hvilke har du? I denne utstillingen kan du ta pulsen på egne og andres fordommer.

Mer om utstillingen