Ta med klassen på en vandring i byens mest spennende bydel. Museumspedagogen viser elevene Grønland med mål om å skape en bedre forståelse for hvordan kultur og samfunnsutvikling henger sammen.

Velg mellom to varianter:

Tøyengata forever

Innvandringshistorie, arbeiderområde og næringsliv. Vi besøker museumsleiligheten Gråbein, som faktisk er en innvandrerleilighet.

Grønland for «grønnskollinger»

Innvandringshistorie, religiøst mangfold og næringsliv. Grønlands torg har alltid vært en møteplass, men hvorfor?

Passer for: 8.–10. trinn og VGS
Sted: Grønland
Tilbys: Hele året
Varighet: 60 minutter

Gratis for osloskolene
AKS, SFO, barnehager, private skoler og utenbys klasser: kr. 750,-

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst.

Fra læreplanen i KRLE, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter VG1/VG2:

– Innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

– […] Drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

Fra læreplanen i Politikk, individ og samfunn:

– Definere begrepet velferd, finne fram til informasjon om velferdsforskjeller i Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene

– Diskutere årsaker til utviklingen av bosettingsmønstre i Norge i nyere tid

– Gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

Fra læreplanen i helse- og oppvekstfag VG1:

– Vurdere kva som fremjar psykisk og fysisk helse, og korleis ein kan førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte

– Bruke hygieniske prinsipp for å fremje god helse

– Drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre si eiga helse og folkehelsa

Også aktuelt for fag som Salg, service og reiseliv og Geografi  

Kjøkkenet i leiligheten. Sukker, mel og krydder står i gamle beholdere i en hylle på veggen.
Museumsleiligheten Gråbein

Vil du vite hvordan det var å bo i en gråbeingård rundt 1900? I Tøyengata 38 ligger museumsleiligheten Gråbein, som gir et tidsriktig bilde av hvordan en arbeiderfamilie kunne bo rundt forrige århundreskifte.

Gråbein