Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige? 

Vi tilbyr to ulike formidlingstilbud til denne utstillingen:

1. Gruppetenkning

Denne varianten består av tre hoveddeler. Vi bruker først tid på å dele elevene inn i grupper, som hvor de er i søskenflokken, kjønn og om de tror på noe eller ikke. Her diskuterer elevene underveis. Er det nødvendig å sette folk rundt oss i bås? Har religion noe å si? Hva om du ikke passer inn? Deretter får elevene tid til å gå fritt rundt og utforske den interaktive utstillingen på egenhånd. Vi avslutter med gruppearbeid, der elevene skal finne en fordom de har og et bilde av denne. Dette skrives ut og henges opp i utstillingens kunstverk “The anatomy of prejudice”, laget av kunstneren Colonel. Vi avslutter med å analysere elevenes fordommer.

Passer best for 10. trinn.

2. Uenighetsfelleskapet

Denne varianten har tre hoveddeler. Her starter vi med at elevene får gå fritt i utstillingen, se seg om og undersøke de ulike elementene. Etter det ser de kunstdokumentaren Resonance, der kunstneren Colonel trekker fram humor i media, med Tore Sagen-saken som eksempel. Så deler vi klassen i to: Én del skal være for saken og den andre imot. Vi bruker deretter teorien om uenighetsfelleskap som en praktisk øvelse der elevene debatterer mot hverandre, og omviseren spiller rollen som djevelens advokat. Hvor går grensene for ytringsfrihet? Hva er greit å si eller ikke si? Er det lov å leke med rasisme?

Denne varianten gjennomføres kun for 10. trinn.

 

Begge oppleggene varer 90 minutter og krever forarbeid. Forarbeidet tilsendes ved bestilling. Spis gjerne medbrakt matpakke på museet.

Fra læreplanen i Samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Reflekter over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

– Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar

– Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

Fra læreplanen i KRLE:

– Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

Også aktuelt for fag som norsk og kunst og håndverk.