Bestilling

Marte Marie Ofstad marte.marie.ofstad@oslomuseum.no / 988 66 527

Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige? 

Gjennom humor, kunst og interaktivitet blir elevene oppfordret til å dele egne fordommer. Nettopp ved å avdekke våre egne fordommer, kan vi ta tak i dem og gjøre noe med dem.

  • Vi kommer inn på temaer som diskriminering, menneskerettigheter, frykt, hat og toleranse.
  • Elevene skal bruke kunstinstallasjonen The Extractor. Resultatene av dette analyseres, og blir en del av den store fordomsskogen i utstillingen.

Marte Marie Ofstad er tilgjengelig på telefon tirsdager, onsdager og torsdager.

Fra læreplanen i Samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Reflekter over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

– Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar

– Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

Fra læreplanen i KRLE:

– Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

Også aktuelt for fag som norsk og kunst og håndverk.