Her kan elevene høre et NRK-intervju fra 1960 med fabrikkjenta Mina Olsen. Hun arbeidet på Hjula Væveri på slutten av 1800-tallet. Elevene kan lytte og svare på spørsmål her:

Arbeidermuseet-undervisning-Fabrikkjenta Mina Olsen

(Ekstern lenke)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

– Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

– Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag