Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige? 

Vi tilbyr to ulike formidlingstilbud til denne utstillingen:

1. Gruppetenkning

Denne varianten består av tre hoveddeler. Vi bruker først tid på å dele elevene inn i grupper, som hvor de er i søskenflokken, kjønn og om de tror på noe eller ikke. Her diskuterer elevene underveis. Er det nødvendig å sette folk rundt oss i bås? Har religion noe å si? Hva om du ikke passer inn? Deretter får elevene tid til å gå fritt rundt og utforske den interaktive utstillingen på egenhånd. Vi avslutter med gruppearbeid, der elevene skal finne en fordom de har og et bilde av denne. Dette skrives ut og henges opp i utstillingens kunstverk “The anatomy of prejudice”, laget av kunstneren Colonel. Vi avslutter med å analysere elevenes fordommer.

2. Uenighetsfelleskapet

Denne varianten har tre hoveddeler. Her starter vi med at elevene får gå fritt i utstillingen, se seg om og undersøke de ulike elementene. Etter det ser de kunstdokumentaren Resonance, der kunstneren Colonel trekker fram humor i media, med Tore Sagen-saken som eksempel. Så deler vi klassen i to: Én del skal være for saken og den andre imot. Vi bruker deretter teorien om uenighetsfelleskap som en praktisk øvelse der elevene debatterer mot hverandre, og omviseren spiller rollen som djevelens advokat. Hvor går grensene for ytringsfrihet? Hva er greit å si og ikke si? Er det lov å leke med rasisme?

Begge oppleggene varer 90 minutter og krever forarbeid. Forarbeidet tilsendes ved bestilling. Spis gjerne medbrakt matpakke på museet

Varighet: ca. 90 minutter

Fra læreplanen i samfunnskunnskap, VG1/VG2:

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

– Reflektere over kva det inneber å vere medborgar […]

– Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Fra læreplanen i politikk, individ og samfunn:

– Beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet

– Drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger

Fra læreplanen i religion og etikk:

– Identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet

– Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål

– Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

Fra læreplanen i helse- og oppvekstfag, VG1:

– Kommunisere og samhandle med menneske frå ulike kulturar, i ulike aldrar og livssituasjonar

– Gjere greie for kva sosial og kulturell kompetanse er, og gi døme på korleis haldningar, verdiar og ulike menneskesyn påverkar yrkesutøvinga

– Drøfte korleis usemje kan handterast, og prøve ut ulike modellar for konflikthandtering