Bestilling

Marte Marie Ofstad marte.marie.ofstad@oslomuseum.no / 988 66 527

Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige? 

Gjennom humor, kunst og interaktivitet blir elevene oppfordret til å dele egne fordommer. Nettopp ved å avdekke våre egne fordommer, kan vi ta tak i dem og gjøre noe med dem.

  • Vi kommer inn på temaer som diskriminering, menneskerettigheter, frykt, hat og toleranse.
  • Elevene skal bruke kunstinstallasjonen The Extractor. Resultatene av dette analyseres, og blir en del av den store fordomsskogen i utstillingen.

Marte Marie Ofstad er tilgjengelig på telefon tirsdager, onsdager og torsdager.

Fra læreplanen i samfunnskunnskap, VG1/VG2:

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

– Reflektere over kva det inneber å vere medborgar […]

– Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Fra læreplanen i politikk, individ og samfunn:

– Beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet

– Drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger

Fra læreplanen i religion og etikk:

– Identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet

– Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål

– Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

Fra læreplanen i helse- og oppvekstfag, VG1:

– Kommunisere og samhandle med menneske frå ulike kulturar, i ulike aldrar og livssituasjonar

– Gjere greie for kva sosial og kulturell kompetanse er, og gi døme på korleis haldningar, verdiar og ulike menneskesyn påverkar yrkesutøvinga

– Drøfte korleis usemje kan handterast, og prøve ut ulike modellar for konflikthandtering

Praktisk Informasjon