God førjul! Se våre åpningstider for jul og nyttår her

Bestilling

Marte Marie Ofstad marte.marie.ofstad@oslomuseum.no / 988 66 527

Det er mange måter å leve sammen på i Oslo i dag. Besøk utstillingen Hjertebank og lær mer!

Nesten 50 % av folk i Oslo bor alene. Trenger vi egentlig kjærlighet i dag? I utstillingen Hjertebank får du høre Oslofolks tanker om kjærlighet. Gjennom gruppeoppgaver kommer vi inn på temaer som LHBT+, polyamori, arrangerte ekteskap og hva som påvirker vårt syn på kjærlighet og forhold. Elevene inviteres til å bidra til utstillingen!

Les mer om Hjertebank her

Læreplaner ungdomstrinnet:

Fra læreplanen i KRLE 2021, kompetansemål etter 10. trinn:

– Gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn

– Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

– Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Fra læreplanen i Samfunnsfag 2021, kompetansemål etter 10. trinn:

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

– Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag

– Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

– Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar

Læreplaner VGS:

Fra læreplanen i Religion og etikk 2022:

– Utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt

– Gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk

– Utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar

– Identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet

– Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål

– Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

Fra læreplanen i Samfunnskunnskap 2021 VG1/VG2:

– Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

– Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar

– Reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp

– Gjere greie forgrunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt

– Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Fra læreplanen i Sosiologi og sosialantropologi:

– Gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”

– Bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer

– Gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer

– Diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Praktisk Informasjon